HTML DOM 教學


DOM (Document Object Model) 譯為檔案物件模型,是 HTML 和 XML 檔案的程式設計介面。

HTML DOM 定義了存取 HTML 檔案的標準方法。

DOM 以樹結構表述 HTML 檔案。


HTML DOM 樹形結構:

DOM HTML tree

HTML DOM 範例

學習 100 個例項!使用我們的編輯器,你可以編輯 HTML 檔案,然後單擊 "線上執行" 按鈕來檢視結果。

線上範例!

HTML DOM 範例

點選燈泡 開/關 燈


線上執行 ?

HTML DOM 速查手冊

在線上程式語言教學練習中, 我們提供了完整的HTML DOM 速查手冊並且附帶了線上範例。

HTML DOM 速查手冊